ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית מעניק פיצוי כספי בגין נזק פיננסי שנגרם לצד ג' בשל רשלנותו המקצועית של המבוטח כלפי אותו צד ג'.
בדרך כלל מותאמת פוליסה מעין זו לבעלי מקצועות חופשיים כמו עורכי דין, רואי- חשבון, מהנדסים, אופטומטריסטים, קוסמטיקאיות ועוד, אשר בעיסוקם קיים מרכיב כלשהו של אחריות.
כיום, צד ג', שהנו בדרך כלל לקוחו של המבוטח, מודע ליכולתו להשיג פיצוי על כל נזק שלכאורה נגרם לו, כתוצאה מההתקשרות העסקית עם המבוטח.
פוליסות ביטוח אחריות מקצועית הן בדרך כלל אחידות בנוסחן לגבי מגזרים שונים של בעלי מקצוע. הדבר נובע מאופים המיוחד של אותם מגזרים מקצועיים ומדרישות הביטוח המיוחדות הדרושות לגבי מגזרים אלו. כך למשל, לגבי עורכי הדין מוצעים בשוק הביטוח, מדי שנה, כמה נוסחים אחידים של פוליסות ביטוח אחריות מקצועית, שחלקן מקודמות על ידי לשכת עורכי הדין בפני החברים בה. מטבע הדברים, בדרך כלל יעדיפו חברי הלשכה להתקשר עם מבטח שעבר את ביקורת הלשכה.
בדרך כלל, כוללת הפוליסה הוראה המכסה את המבוטח כנותן השירות לצד ג' וכן את עובדיו, מנהלים בארגונו ושותפיו הנוכחיים או העתידיים.
כמו כן, קיימות פוליסות המעניקות כיסוי לכל תביעה שתוגש במהלך תקופת הביטוח, עבור כל פעילות שבוצעה מיום מתן השירות ואילך. פוליסות אלו כוללות לעיתים קרובות גם מתן כיסוי לגבי ההליכים המשפטיים שינוהלו נגד המבוטח על ידי אותו צד ג' ובלבד שהמבוטח מילא את התנאים הקבועים בפוליסה ונתן הודעה מפורטת למבטח על קרות מקרה הביטוח בזמנים ובמועדים הנקובים בפוליסה.
את כל הפוליסות מסוג זה ניתן להרחיב על ידי הוספת הוראות שונות לפוליסה המאפשרות הרחבות שונות לגבי הכיסוי הביטוחי.
רוב הפוליסות של ביטוח אחריות מקצועית מתנות את מתן הכיסוי הביטוחי בהודעה מיידית על כל אפשרות הנשקפת לתביעת המבוטח מצד אותו צד ג'. לפיכך, על המבוטח להודיע מיד למבטחו על כל איום או מתן הודעה מצד מי מלקוחותיו, כי בכוונתו לראות בו אחראי לנזק שנגרם בו במהלך הטיפול בו.