אובדן כושר עבודה - טיפים לבחירת פוליסת ביטוח

 מומלץ להגדיר את עיסוקו של המבוטח בפוליסה בצורה שהכי תואמת לעיסוקו בפועל. כמו כן, על כל שינוי בעיסוק המבוטח יש לעדכן את המבטח וזאת, על מנת להימנע ממצב של אי כיסוי ביטוחי.
קיימות שלוש קטגוריות של הגדרת אובדן כושר עבודה בפוליסות ביטוח מסוג זה:

  • הגדרה בסיסית: אובדן כושר עבודה שבעקבותיו המבוטח אינו יכול לעסוק בכל עבודה שהיא.
  • אובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו המבוטח אינו יכול לעסוק בכל עיסוק סביר, התואם את השכלתו, הכשרתו ונסיונו.
  • אובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו המבוטח אינו יכול לעסוק בעיסוק האחרון שבו עסק או בעיסוק בו עסק בחמשת השנים האחרונות בטרם איבד את כושר עבודתו.

רוב פוליסות הביטוח כיום כוללות את סעיף הקטגוריה האחרון ובמקרה וקיימת בידי המבוטח פוליסה ישנה יותר, מומלץ לבקש לשנותה בהתאם.
קיימת דעה לפיה יש להעדיף ביטוח אובדן כושר עבודה לפי תעריף משתנה, כלומר תעריף הנקבע לפי גילו של המבוטח, מאחר ותעריף זה זול מהתעריף הקבוע בגיל הכניסה לפוליסה. על פי הגורסים בדעה זו, ביטוח כזה חוסך את כל העלויות העצומות על תוספות כיסוי ביטוחי.
 מומלץ  לבטל את ההחרגות הקיימות בפוליסה בנוגע לתשלום עבור שמירת הריון, תאונת עבודה או פעילות איבה, המשולמים על-ידי הביטוח הלאומי. כמו כן, כדאי להתמקח עם המבטח ולנסות להימנע מתשלום קנסות על ביטול החרגות אלו.
 מומלץ לרכוש בביטוח נספח, המעניק תגמול רטרואקטיבי בגין מרבית תקופת ההמתנה הקבועה בפוליסה לקביעת זכאותו בשל אובדן כושר עבודה; התקופה בה לא קיבל תגמול כספי ועד התקופה שהחל לקבל תגמול, וכל עוד הנו באובדן כושר עבודה.
מומלץ לרכוש במסגרת ביטוח החיים ולצד ביטוח אובדן כושר עבודה גם נספח נכות. תכליתו של נספח זה הנה הענקת תגמול ביטוחי למבוטח במקרה של נכות מלאה או הענקת תגמול יחסי במקרה של נכות חלקית. לעניין זה, מוגדרת נכות מלאה ותמידית כאיבוד מוחלט של איברי גוף או יכולות, למשל איבוד ראיה מוחלט בשתי עיניים, איבוד של שתי גפיים או יותר, וכיוצ"ב.
ברכישת נספח זה מומלץ לבחון מהם התנאים בהם המבוטח יחשב כזכאי לתגמול. זאת, מאחר ועל ההגדרה לזכאות להיות מדוייקת ביותר, בדומה להגדרת עיסוק המבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה.