ביטוח אובדן כושר עבודה

כיום, ניתן לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה במסגרת רכישת ביטוח חיים או ביטוח מנהלים, אך גם בנפרד.  יש לציין שהמגבלות החלות על קופות החולים גרמו לריבוי סוגי הביטוחים מסוג זה.
פוליסת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה מגנה על המבוטח מפני מקרה בו יאבד את כושר עבודתו בשל מחלה או תאונה.
האובדן הנדרש הנו אובדן של כושר בשיעור של 75% ומעלה ובלבד, שהמבוטח אינו יכול לעסוק בעיסוק כלשהו או בכל עיסוק סביר, או בעיסוקו טרם האירוע בתקופה הנמשכת מעבר לתקופת ההמתנה הנקובה בפוליסה.
במקרה כזה, יהיה זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח חודשיים מהמבטח, וזאת עד שיקרה אחד מאלה:

  • תקופת הביטוח תמה
  • המבוטח נפטר
  • המבוטח החלים או חזר לעבודתו
  • תמה שנת הביטוח שבה הגיע המבוטח לגיל מסוים (בדרך כלל גיל פרישה - דהיינו 65 שנה).

בשנים האחרונות נכללו בפוליסות הביטוח מפני אובדן כושר עבודה סעיפים שונים המגנים על המבוטח מפני טענות שונות שיכול להעלות המבטח על מנת לפטור עצמו מתשלום התגמולים הקבועים בפוליסה.
כך למשל, כיום כוללות פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה סעיף, לפיו במקרה בו המבוטח אינו יכול לעסוק עוד בעיסוק המרכזי בו עסק במשך חמשת השנים שקדמו לקרות מקרה הביטוח, דהיינו לתאונה או למחלה שגרמו לאובדן כושר העבודה, אותו מבוטח יהיה זכאי למלוא התגמול הקבוע בפוליסה. סעיף זה נועד למנוע מהמבטח את היכולת להעלות את הטענה שלמבוטח קיימת יכולת לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים לנסיונו והכשרתו למרות אובדן יכולתו לעסוק באותו עיסוק ספיציפי בו עסק בטרם אירע מקרה הביטוח.
כמו כן, ניתן כיום לרכוש הרחבות שונות שיכללו בפוליסת הביטוח, תמורת תשלום פרמיה נוספת כמובן. אחת מהרחבות אלו הנה קביעה בפוליסה, כי תגמולי הביטוח ישולמו למבוטח גם אם איבד את כושר עבודתו בשיעור הנמוך מ- 75%. במקרה כזה, התגמולים ישולמו בשיעור יחסי לשיעור אובדן כושר העבודה. הרחבה אחרת הנה קיצור תקופת ההמתנה הקבועה בפוליסה לצורך קבלת תגמולי הביטוח במקרה בו אירע מקרה הביטוח.