פוליסה לביטוח חיים

פוליסה של ביטוח חיים אינה יכולה להתבטל באופן חד-צדדי על ידי המבטח, אלא במקרה בו המבוטח לא שילם את הפרמיה והמבטח הודיע לו מראש על ביטול הפוליסה, בהתאם לחוק.
במקרה של מות המבוטח, מכל סיבה שהיא, בתוך תקופת הביטוח, על המבטח חלה חובה לשלם את סכום הביטוח, למוטבים שבחר המבטח ואין לחובה זו של המבטח סייגים, למעט אם המבוטח התאבד תוך 12 חודשים ממועד תחילת תקופת הביטוח.
לעיתים מחשב המבטח את הקצבה המגיעה למבוטח עצמו או למוטבי המבוטח על ידי חלוקת הסכום שצבר במקדם כלשהו. הקצבה תשולם למבוטח או למוטביו לכל ימי חייהם.

בשוק הביטוח כמה סוגים של פוליסות ביטוח חיים:

  • פוליסה הנעשית על-ידי אדם פרטי – פוליסה זו מורכבת לרוב מחיסכון ומביטוח. פוליסה זו הנה לתקופה ארוכה, בדרך כלל גיל פרישה.
  • פוליסה קבוצתית – פוליסה הנעשית על ידי מעביד (בעל הפוליסה) לגבי קבוצת מבוטחים הקשורים אליו. המדובר בפוליסת ריסק בלבד. הפרמיה משולמת על ידי בעל הפוליסה או על ידי המבוטח עצמו והפוליסה הנה בדרך כלל לתקופה קצרה.
  • פוליסת מנהלים או עובדים שכירים – פוליסה שמהווה תחליף לקרן פנסיה, הנעשית על ידי המעביד כאשר המבוטח בה הנו עובדו. הפוליסה כוללת, בין היתר חסכון לפיצויי פיטורין.
  • פוליסת עצמאים – פוליסה הנעשית על-ידי אדם פרטי שברצונו לבטח את עצמו או כל אדם אחר שקרוב אליו, לאחר שקיבל את אישורו של אותו אדם.

מבוטח יכול לרכוש מספר ביטוחים, מכמה סוגים, במקביל, ולקבל פיצוי ממספר פוליסות ובלבד שהמבטחים ידעו על כך.  
חשוב לציין, כי על פוליסות ביטוח חיים ניתנות הטבות מס על ידי המדינה בשלב ההפקדה, בשלב הצבירה ובשלב המשיכה.
יש לציין כי גם לגבי ביטוח חיים על המבוטח לתת למבטח הצהרה על מצב בריאותו ועל כל עניין מהותי אחר לגביו נשאל על ידי המבטח.