ביטוח משכנתא

בישראל, דירות הנרכשות באמצעות מימון מהלוואה בנקאית הקרויה בפי העם "משכנתא", מבוטחת מפני נזקים למבנה. זוהי דרישת הבנקים למשכנתאות המבקשים להבטיח את השקעתם ולקנות סיכון במקרה של נזקים לממושכן. לפיכך, מחייבים הבנקים למשכנתאות את הלווים לחום על פוליסות לביטוח משכנתא בעת החתימה על תנאי המשכנתא ולשלם את הפרמיה על ביטוח זה, כתשלום נלווה לתשלומי המשכנתא.
בדרך כלל מורכב ביטוח המשכנתא משניים: ביטוח חיים וביטוח מבנה.
הלווים מחויבים לערוך ביטוח חיים בעת לקיחת המשכנתא מהבנק, וזאת על פי חוק. זוהי, למעשה, דרכו של הבנק להבטיח את החזר ההלוואה במקרה בו נפטר הלווה.
ביטוח חיים למשכנתא מכסה, כאמור מקרה מוות של לווה, מכל סיבה שהיא. הפיצוי המשולם מכסה את יתרת ההלוואה הקיימת לפי רישומי הבנק, דהיינו את הסכום שנותר לתשלום לבנק באותה עת, על פי תנאי ההלוואה. הביטוח מכסה את ההלוואה במשך כל תקופת המשכנתא, או עד הגיעו של הלווה לגיל מסוים, על פי תנאי הפוליסה, לפי המוקדם.
במידה וההלוואה נלקחת על ידי יותר מלווה אחד, למשל בני זוג, מבוטח כל אחד מהלווים בנפרד, ובמקרה של פטירת אחד מהלווים, משולמת לבנק ההלוואה במלואה על ידי המבטח.
חלקה השני של פוליסת ביטוח המשכנתא כולל, כאמור ביטוח מבנה, שנועד לפצות את הבנק על כך שנגרם לדירה, כגון נזקי שריפה, נזקי טבע, נזקים כתוצאה מרעידת אדמה וכיוצ"ב. מטבע הדברים התכולה אינה נכללת בביטוח זה וכך גם לא נכללים בביטוח זה נזקים הנגרמים לצד ג'. במידה והלווה מעוניין להוסיף מרכיבים אלו לפוליסה, עליו לשלם עליהם בנפרד.
בדרך כלל דורש הבנק המלווה כי פוליסת ביטוח משכנתא תכלול כמה מרכיבים:

  • על סכום הביטוח לעמוד על גובה יתרת ההלוואה לפחות בכל נקודת זמן.
  • תקופת הביטוח צריכה להיות מותאמת למשך ההלוואה.
  • על המבטח להנפיק לבנק נספח שיעבוד הקובע כי הבנק הוא המוטב הבלתי חוזר על פי תנאי הפוליסה.
  • יש בנקים הדורשים כי המבטח יפצה את הבנק גם במקרה של פיגורים בתשלום ההלוואה על ידי הלווה.

ביטוח משכנתא - טיפים

מומלץ לבחון האם קיים מבטח שיעניק ללווים תנאים טובים יותר מאלו המוצעים על ידי המבטח העובד בשיתוף עם הבנק ועליו ממליץ הבנק בעת לקיחת המשכנתא. יש להקפיד ולבחון האם הפוליסה החלופית עומדת בכל הפרמטרים הנדרשים על ידי הבנק המלווה לצורך ביטוח המשכנתא.